Algemene Spelvoorwaarden Plaza actie

Win 1 van de 8 unieke Plaza-handdoeken

Hier kunt u deze informatie downloaden (pdf)

Algemeen

1.1 Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op de promotionele actie van Plaza cafetaria’s genaamd:  “Zomer Rebus” in de zomerglossy Geniet, uitgave zomer 2019 (hierna: Actie).

1.2 Alle klanten van Plaza die ten minste 18 jaar of ouder zijn kunnen aan de Actie deelnemen (hierna: Deelnemer).

1.3 Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Voorwaarden, welke tevens eenvoudig beschikbaar zijn via de website: www.plazafoodforall.nl/rebus

1.4 De Actie wordt georganiseerd door Sligro B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5466 RB) Veghel aan de Corridor 11 (hierna: Sligro B.V.).

1.5 De Actie wordt gevoerd ten behoeve van de promotie van alle vestigingen van Plaza cafetaria’s.

De Actie

2.1 De Actie bestaat uit een rebus waarmee de Deelnemer kans maakt op één van de 8 hoofdprijzen

2.2 Deelname aan de Actie vindt plaats door middel van het mailen van de oplossing van de rebus aan het mailadres rebus@plazafoodforall.nl. onder vermelding van de naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer van de Deelnemer.

2.3 De actie start op 1 juli 2019. Mails met de oplossing van de rebus kunnen tot 31 augustus 2019 worden ingezonden. Ná genoemde datum binnenkomende mails worden niet meer in aanmerking genomen voor deelname aan de trekking.

Prijzen en de uitkering:

3.1 De hoofdprijzen van de Actie bestaan uit: 8 x een badhanddoek met hierop de tekst: “Lekker bakken bij Plaza”.

3.2 Door middel van één trekking op het hoofdkantoor van Sligro B.V. op 6 september 2019 zal per hoofdprijs op onpartijdige wijze de winnaars worden getrokken. Sligro B.V. neemt omtrent de wijze van uitreiking van de prijs binnen één week na de trekking op 6 september 2019 contact op met de winnaars van de hoofdprijzen middels de door de Deelnemer verstrekte contactinformatie.

3.3 Alleen mails met de juiste oplossing van de rebus en die tevens zijn voorzien van de conform 2.2 genoemde gegevens, komen in aanmerking voor de trekking

3.4 De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten of voor andere goederen of diensten van Sligro B.V. of derden.

3.5 Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Sligro B.V.

3.6 Sligro  B.V. neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor zijn rekening.

Correspondentie en klachten

4.1 Over de uitslag van de Actie kan niet gecorrespondeerd worden.

4.2 Voor vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze Algemene Spelvoorwaarden en/of de Actie kan de Deelnemer zich richten tot: Sligro B.V. Corridor 11, 5466 RB Veghel, E: info@sligro.nl.

4.3 Sligro B.V. kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Persoonsgegevens Deelnemer

5.1 Gegevens van Deelnemers die een hoofdprijs hebben gewonnen worden door Sligro B.V.  enkel gebruikt voor communicatie met betrekking tot prijzen.

Overige bepalingen

6.1 Niets uit de inhoud van de actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Sligro B.V.

6.2 Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Sligro B.V. zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

6.3 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Sligro B.V..

6.4 Medewerkers van Sligro B.V., de door Sligro Food Group B.V.  ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.

6.5 Sligro behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op www.plazafoodforall.nl/rebus worden geplaatst, voorzien van een datum.

6.6 Sligro B.V. brengt voor deelname aan de Actie geen kosten bij Deelnemer in rekening.

6.7 Sligro B.V. is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten in de zomerglossy Geniet.

6.8 Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actie en/of de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

6.9 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.