Algemene spelvoorwaarden Plaza actie Win de Gouden Kroket 2018

Algemeen:

 • Deze algemene spelvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op de promotionele actie van Plaza cafetaria’s genaamd:  “Plaza’s Win de Gouden Kroket” (hierna: Actie).
 • Alle klanten van Plaza die ten minste 16 jaar of ouder zijn kunnen aan de Actie deelnemen (hierna: Deelnemer).
 • Deelnemers ontvangen bij bestelling van een van de actieproducten bij een in Nederland gevestigde Plaza cafetaria 1 of 2 spaarstickers, afhankelijk van het product zoals vermeldt op de folder
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Voorwaarden.
 • De Actie wordt georganiseerd door Sligro B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5466 RB) Veghel aan de Corridor 11 (hierna: Sligro B.V.).

De Actie:

 • De actie is geldig van 1 mei 2018 tot en met 31 mei 2018.
 • De Actie wordt gevoerd in alle vestigingen van Plaza cafetaria’s.

Deelname aan de Actie werkt als volgt:

 • Bij elke bestelling van een speciaal actieproduct door een Deelnemer in een Plaza cafetaria, ontvangt de Deelnemer een spaarkaart en 1 of 2 spaarstickers
 • Deelnemer kan een volle spaarkaart met 3 spaarstickers, voorzien van zijn naam, e-mailadres en telefoonnummer, inleveren bij de Plaza cafetaria door deze in de gouden spaarpot te stoppen
  • De kaarten en stickers zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt. OP=OP.
  • Alleen originele en onbeschadigde kraskaarten zijn inwisselbaar. Sligro B.V. behoudt zich het recht voor kraskaarten te weigeren die niet aan de actievoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen.

Prijzen en de uitkering

 • De Actie bestaat uit een spaaractie waarmee de Deelnemer kans maakt op een van de 8 hoofdprijzen.
 • De hoofdprijzen van de Actie bestaan uit: 8 x een gouden kroket van ongeveer 10 gram per stuk.
 • Door middel van één trekking op het hoofdkantoor van Sligro B.V. op 12 juni 2018 zal per hoofdprijs op onpartijdige wijze een winnaar worden getrokken. Sligro B.V. neemt binnen één week na de trekking op 12 juni 2018 contact op met de winnaars van de hoofdprijzen middels de door de Deelnemer verstrekte contactinformatie.
 • De Deelnemer dient voor zichzelf een kopie (of foto) te maken van zowel de kraskaart als het ingevulde formulier, voor het geval van verlies, beschadiging en/of fraude op het ingevulde formulier en/of de kraskaart.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contanten of voor andere goederen of diensten van Sligro B.V. of derden.
 • Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de organisator.
 • Sligro  B.V. neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor zijn rekening.

Correspondentie en klachten

 • Over de uitslag van de Actie kan niet gecorrespondeerd worden.
 • Voor vragen, opmerkingen en/of klachten met betrekking tot deze Algemene Spelvoorwaarden en/of de Actie kan de Deelnemer zich richten tot de organisator: Sligro B.V. Corridor 11, 5466 RB Veghel, E: info@sligro.nl.
 • Sligro B.V. kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Persoonsgegevens Deelnemer

 • Gegevens van Deelnemers die een hoofdprijs hebben gewonnen worden door Sligro B.V.  enkel gebruikt voor communicatie met betrekking tot prijzen.
 • Door deelname van de Deelnemer aan de Actie stemt de Deelnemer er mee in zijn medewerking te verlenen aan PR activiteiten van Sligro B.V.  en geeft de Deelnemer toestemming aan Sligro B.V.  om een eventueel door hem ingezonden reactie of verhaal voor PR doeleinden te gebruiken.

Overige bepalingen

 • Niets uit de inhoud van de actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke toestemming van Sligro B.V..
 • Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De organisator zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Sligro B.V..
 • Medewerkers van Sligro B.V., de door Sligro Food Group B.V.  ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie.
 • Sligro behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op https://www.plazafoodforall.nl/goudenkroket worden geplaatst, voorzien van een datum.
 • Sligro B.V. brengt voor deelname aan de Actie geen kosten bij Deelnemer in rekening.
 • Sligro B.V. is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de kraskaart.
 • Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actie en/of de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.
 • Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen 2014.

copyright © www.plazafoodforall.nl 2015 - KvK-nummer: 17169910 - disclaimer - ontwerp: sligro - websitebouw & onderhoud: prode